Köpvillkor

§1. ALLMÄNT

Dessa köpvillkor (”Avtalet”) är anpassade för försäljning på internet (distanshandel) Printler AB (organisationsnummer:) är den säljande parten. Den köpande parten benämns som (”Kunden”) i avtalet. Dessa villkor gäller alla försäljningar via Printler och utesluter alla former av tillämpning av avvikande allmänna eller specifika villkor för Kunden. Inga undantag eller ändringar av detta Avtal är bindande för Printler, om inte skriftligen godkända av en behörig representant för företaget.


§2. TJÄNSTEN

Printler erbjuder en lokal väggkonst printmarknad, där amatörfotografer och kreatörer likväl som professionella fotografer och kreatörer kan ladda upp väggkonst (”Väggkonsten”) till en printshop på Printlers webbplats. Privatpersoner och/eller företag (”Kunden") kan köpa stora numrerade limiterade prints av högkvalité (”Limiterade prints”) och/eller onumrerade prints på miljöcertifierat papper (”Printet”). Limiterade prints och prints är tillsammans benämnda som (”Produkterna”).


§3. PRISER OCH BETALNING

Varje Produkt visas inklusive moms. I varukorgen kan du se totalpriset inklusive alla avgifter moms, frakt och metod för betalning.


§4. LEVERENS

Leveranstiden anges i varukorgen intill de olika leveranssätten. Ifall en Produkt har annan leveranstid än det som anges i varukorgen kommer detta att informeras i anslutning till den individuella Produkten.

Ifall Printler har anledning att ifrågasätta Kundens betalningsförmåga för levererade Produkter så har Printler inga obligationer att leverera beställningen och har möjlighet att stoppa Produkter under leverans om inte Kunden lägger betalningen i förväg och andra avgifter i eller på annat sätt garanterar att betalning kommer att ske och detta i sin tur accepteras av Printler

Outlösta försändelser

Om Kunden har valt postförskott till paketet så kommer utlämningsstället att hålla paketet i fyra veckor. Outhämtade paket kommer att returneras till Printler. För alla outhämtade paket kommer Kunden att debiteras för alla avgifter i samband med returen.

Returer

Att returnera en Produkt står kunden för, om inte Produkten är defekt eller skadas i leveransen. Returer ska skickas som brev eller paket och inte som postförskott. Ifall en Produkt ska ersättas så står Printler för kostnaden av ersättnings Produkten. Ifall Kunden nyttjar vår returpolicy så ska Produkten levereras till oss personligen eller via post.


§5. RETURPOLICY

Returtiden på Printler är 14 dagar,

Kontakta oss med ett mail och en bild av den skadade eller defekta produkten och emballaget till retur@printler.se. Inkludera ordernummer, produktnummer och en kort beskrivning av anledningen till returen och ifall du vill ha en ersättningsprodukt eller återbetalning.

Printler kommer, ifall kraven för vår returpolicy uppfylls, betala tillbaka det som Kunden har lagt ut för Produkten så fort som möjligt, dock inom 30 dagar av att returen mottagits. Kunden är skyldig att stå för kostnaden av returen. Printer står för frakten av av ersättningsprodukter.

I Kundens meddelande måste anledningen för returen tydligt uppges. Returperioden räknas från den dagen Kunden erhållit hela eller en del av Produkten.

Returpolicyn gäller inte ifall:

Kunden har handlat en specialanpassad Produkt eller en Produkt med en signifikant special anpassning, såsom ett Print eller ett limiterat Print, så är Kunden inte kvalificerad för Printlers returpolicy.

En Produkt som tagits fram enligt Kundens specifika specifikationer är befriad från konsumentens rätt att häva köpet under lagen om Svenska distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Vid retur av en produkt:

Kunden är skyldig att behålla Produkten i samma skick som den levererades i.

Produkten ska vara oanvänd, dock har Kunden rätten att undersköka vilket skick produkten är i då den levereras. Ifall Produkten blivit skadad då den undersökts kommer Produkten inte att kvalificeras för returpolicyn.


§6. INTEGRITETS POLICY

Den svenska personuppgifts lagen PUL syftar till att skydda privatpersoner mot kränkning av deras personliga integritet när deras personuppgifter används. Privat information som erhålls i samband med beställning av en Produkt eller inom Kund eller andra former av avtalsrelationer med Printler kommer att användas av Printler för att stödja administrationen av interaktionen med webbplatsen. Kundens personliga data kan också komma att användas för marknads och konsument analyser och statistik i marknadsföringssyften. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom insamling från privata och offentliga register. För ovan angivna ändamål kan personuppgifter lämnas till företag som Printler samarbetar med. En person som inte vill att hans eller hennes personuppgifter ska användas för direkt marknadsföring ska meddela Printler skriftligen om detta och en person som önskar ytterligare information om eller vill ändra någon av hans eller hennes personuppgifter som behandlas av Printler måste skriva en skriftlig begäran till Printler.


§7. ANSVARSBEFRIELSE

Kunden förstår uttryckligen och godkänner att sin användning av webbplatsen och de produkter som tillhandahålls av Printler är på egen risk. Webbplatsen tillhandahålls "i befintligt skick" och på ”tillgänglig" basis. I den utsträckning som tillåts enligt lag, vägrar Printler uttryckligen alla garantier av något slag. Printler garanterar inte att produkterna eller webbplatsen kommer att uppfylla dina krav på det eller att användningen av webbplatsen blir oavbruten eller fri från fel.

Något material som hämtas eller på annat sätt erhållits genom användningen av webbplatsen görs efter egen diskretion och risk. Du är ensam ansvarig för eventuella skador på ditt datorsystem eller annan enhet eller förlust av data som är en följd av dina åtgärder när du besöker webbplatsen.

Printler kommer att använda alla rimliga ansträngningar för att undvika försenad leverans på angivet leveransdatum. Misslyckande att leverera före eller på det angivna datumet kommer inte att vara en tillräcklig orsak till att avbeställa ordern, och Printler kommer inte heller att ansvara för någon direkt, indirekt, följdskada eller ekonomisk förlust på grund av leveransförseningar.


§8. SKADEERSÄTTNING

Du samtycker till att hålla Printler och dess dotterbolag, tjänstemän, anställda, annonsörer, licensgivare, leverantörer eller samarbetspartners skadelösa och icke-ersättningsansvariga från och mot tredje parts krav som härrör från eller i samband med din användning av webbplatsen, brott mot dessa försäljningsvillkor, inklusive eventuella skadeståndsanspråk, förluster, skador (faktiska och följderliga), domar, rättegångskostnader och advokatavgifter, av alla slag och natur.


§9. VILLKOR OCH UPPSÄGNING

Printler kan när som helst och av olika anledningar ändra dessa försäljningsvillkor genom att publicera de ändrade försäljningsvillkoren på webbplatsen. De ändrade försäljningsvillkoren träder automatiskt i kraft när de offentliggörs. Dessa försäljningsvillkor gäller från och med den 1 december 2015.


§10. AVSKILJNINGSKLAUSUL

Om någon bestämmelse i dessa Försäljningsvillkor anses vara ogiltiga eller icke verkställbara, ska sådan bestämmelse begränsas, ändras eller avskiljas i den minsta omfattning som krävs för att eliminera dess ogiltighet eller icke-fördrivbarhet så att innehållet i dessa Försäljningsvillkor förblir i sin fulla kraft.


§11. FORCE MAJEURE

Printler är inte ansvarig för eventuella brister som orsakas av omständigheter utanför vår kontroll, som direkt eller indirekt förhindrar, hindrar eller gör produktion, leverans eller frakt oekonomisk tills sådant hinder har tagits bort (force majeure). Sådana omständigheter anses innefatta svårigheter att skaffa råvaror samt andra svårigheter och störningar, inklusive men inte begränsat till krig, upplopp, arbetskonflikter, brand, översvämning, storm, olycka, bränsle eller kraftbrist, transportbrist, hinder eller avbrott avseende sjötransporter och avbrott eller avbrott av något slag med avseende på vår utrustning eller anläggningar, som anses nödvändiga för att våra avtal ska fullgöra sina skyldigheter.


§12. GÄLLANDE LAGAR OCH DISPUTER

Dessa försäljningsvillkor ska regleras och tolkas i enlighet med Svensk lag, utan att ta hänsyn till dess principer om lagkonflikter.

Eventuella tvister, kontroverser eller krav som härrör från eller i samband med dessa Försäljningsvillkor eller brott, uppsägning eller ogiltighet därav, ska slutgiltigt avgöras av rättsväsendet i Skellefteå. Du och Printler åtar sig att inte överklaga tingsrättens dom eller beslut


Det rättsliga förfarandet kommer att genomföras på svenska.