Köpvillkor

ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.printler.se och/eller www.printler.com och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”). Du sluter genom beställningen avtalet med Printler Group AB, 559114-9173 (”Printler”). Kontaktuppgifter och övrig information om Printler finns på Webbplatsen.
För att beställa varor på Webbplatsen måste Du ha fyllt 18 år. Printler förbehåller sig rätten att neka beställningar.


FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR AVTAL OCH BESTÄLLNING

För att kunna genomföra ett köp via Webbplatsen måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder du dig att följa dessa i sin helhet. Vidare bekräftas att Du tagit del av Printlers Integritetspolicy (se nedan).
All bildinformation på Webbplatsen skall uteslutande ses som illustrationer och Printler kan inte garantera varans exakta utseende. Printler reserverar sig vidare för eventuella skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Printler har rätt att korrigera sådana eventuella fel och fortlöpande ändra eller uppdatera sådan information. Om felaktigt pris angetts för en vara kommer Printler inhämta ditt godkännande avseende de korrigerade priset innan beställningen slutförs. Genom beställningen ingår Du ett bindande avtal med Printler. Vi skickar då en orderbekräftelse till den emailadress du angett. Är något fel i orderbekräftelsen skall Du omedelbart kontakta oss.


PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

Vid köp på Webbplatsen gäller de priser som angetts på Webbplatsen och sedan bekräftats i ordern. Priserna anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar dock inte betalnings- och fraktavgifter. Dessa avgifter anges separat. I varukorgen kan du se totalpriset inklusive alla avgifter moms, frakt och metod för betalning.
Du kan betala på de sätt som anges på Webbplatsen. Printler förbehåller sig rätten att inte erbjuda en eller flera betalningslösningar, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera ett eventuella ytterligare begränsningar och villkor för betalningsalternativ kan anges på Webbplatsen i samband med utcheckning av varukorgen..


LEVERANS

Den förväntade leveranstiden anges i varukorgen intill de olika leveranssätten eller i orderbekräftelsen.

Outlösta försändelser

Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten. Om Du ska lösa ut paket så ska du göra det inom den tid som anges i aviseringen. Paketet ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paketet skall hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. För paket som Du inte hämtar ut och som därmed sänds åter, har Printler rätt att debitera dig en avgift på 190 kr samt, om det avser specialbeställda varor som saknar ångerrätt, eventuell ytterligare kostnad till följd av att du inte hämtar ut paketet på överenskommet sätt. Om du beställt en vara med ångerrätt och sedan ångrar dig efter att vi har skickat ut paketet måste du alltså returnera paketet enligt bestämmelsen nedan om ”ångerrätt”, om du inte skall bli debiterad 190 kr. Avgiften om 190 kr motsvarar våra faktiska kostnader för returfrakt, fraktkostnad och hantering av sådana varor som omfattas av ångerrätten. För outlösta försändelser som avser varor som inte omfattas av ångerrätten, t.ex. tavlor som skapats enligt din beställning, kan de faktiska hanteringskostnaderna vara högre. Printler förbehåller sig rätten att, förutom det ursprungliga totalpriset samt avgiften om 190 kr, även debitera dig för sådana tillkommande faktiska kostnader.


ÅNGERRÄTT

För varor som är specialtillverkade efter dina önskemål gäller inte ånger- eller bytesrätt. Så är t.ex. fallet med tavlor som skapas efter beställning utifrån dina personliga önskemål. I samband med beställning av en sådan vara får du information om detta. Vid köp av övriga varor på Webbplatsen gäller 14 dagars ångerrätt. Ångerfristen om 14 dagar börjar löpa dagen efter du tagit emot varan. Om ångerfristens sista dag infaller under en lördag, söndag eller helgdag förlängs ångerfristen så att den även gäller nästkommande vardag. Du kan givetvis även ångra dig innan ångerfristen har börjat genom att kontakta Printler och meddela detta.
Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skriftligen meddela Printler att du ångrar köpet på info@printler.com eller via det formulär som finns tillgängligt på Webbplatsen. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information som ordernummer, fakturanummer och/eller namn på varan, allt så att vi ska kunna identifiera aktuellt köp. Alternativt går det alltid bra att använda den blankett som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se).
Om du ångrat ditt köp behöver du skicka tillbaka varan till Printler inom 14 dagar från den dag du meddelat att du ångrat dig. Du ska själv betala returfrakten samt säkerställa att varan är väl emballerad och åter i fint skick. Tänk också på att Du ska kunna visa att du skickat tillbaka varan så spara kvittot på försändelsen som bevis.

När Du ångrar ett köp betalar Printler tillbaka det belopp Du betalat för varan, exklusive leveranskostnader. Printler har dessutom rätt att dra av ett belopp som motsvarar varans eventuella värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.
Återbetalningen sker så snart Printler tagit emot varan eller Du har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalning kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som Du valde, förutsatt att det inte finns hinder för sådant betalningsalternativ eller annat sätt överenskommits.


GARANTI OCH REKLAMATION

Vissa av Printlers varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Webbplatsen eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan förändring av varan. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis.

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Printler och berätta om felet så snart som möjligt efter att felet upptäckts. Sådan information lämnas lämpligen via det formulär som finns tillgängligt på Webbplatsen eller via info@printler.com. Det är viktigt att Du kontaktar Printler så snart som möjligt och reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbplatsen.

Printler står för returfrakten för godkända reklamationer. När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Printler att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Printler strävar efter att detta ska ske inom 14 dagar från det att Printler mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Printler förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Printler riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.


INTEGRITETSPOLICY OCH COOKIES

Printler är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som lämnas och inhämtas i samband med din beställning av varor på Webbplatsen eller som i övrigt registreras i samband med förberedelse för eller administration av ditt köp. Se här för information om personuppgiftspolicy.


KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN

Printler kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Printler i samband med kampanjen. Printler förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen under en begränsad tid och så länge lagret räcker.


OGILTIGHET

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.


ÄNDRING AV VILLKOREN

Printler förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden genom att publicera de ändrade Villkoren på Webbplatsen. De ändrade försäljningsvillkoren träder automatiskt i kraft när de offentliggörs. Ändringen gäller från det att du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen).


FORCE MAJEURE

Printler ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Printler inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, extrema väderförhållanden, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Printler dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och Printler rätt att häva köpet med omedelbar verkan.


IMATERIELLA RÄTTIGHETER

Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av Printler eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Printler.


TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Printlers kundtjänst.
Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Printlers kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Vid eventuell tvist följer Printler beslut från ARN.
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt ovan eller i sista hand av allmän domstol.


Dessa villkor har fastställts av Printler 2019-11-20