⏰ End of May SALE! 30% FLASH SALE med koden FLASH30 Koden har lagts till i urklipp Erbjudandet gäller t o m midnatt på ALLT!

Leverantörsvillkor

ANVÄNDARVILLKOR FÖR FOTOGRAFERS OCH KONSTNÄRERS ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Läs noga igenom följande villkor innan du använder denna webbplats på www.printler.se  och  www.printler.com  och därtill hörande sidor (gemensamt "Webbplatsen").


1. Allmänt

Webbplatsen tillhör Printler Group AB, org nr 559114-9173 ("Printler"). Genom att använda Webbplatsen bekräftar och accepterar du dessa villkor.


2. Tjänsten

Printler erbjuder en marknad för tryckt väggkonst där fotografer och konstnärer ("du" eller "Säljaren") kan ladda upp väggkonst till ett online-baserat galleri. Privatpersoner och/eller företag/organisationer kan sedan köpa stora inramade formatutskrivningar av hög kvalitet ("Fototavlor") och/eller affischer/poster ("Poster") via Webbplatsen.


3. Registrering

Registrering på Webbplatsen är gratis. När du genomför en registrering ska du förse Printler med aktuell, sann och fullständig information i enlighet med begäran i registreringsformuläret. Du ansvarar för att löpande hålla din information uppdaterad och komplett. Du har bara tillåtelse att registrera ett konto.

Du är införstådd med och godkänner att du kommer att vara ansvarig för all tillgång till och användning av ditt konto.

När du laddar upp väggkonst via Webbplatsen garanterar du att du är minst 18 år och att du i övrigt är behörig att ingå detta avtal.


4. Uppföranderegler

Du får använda Webbplatsen endast för lagliga ändamål. Du får inte vanära eller på något annat sätt förtala människor som syns i din uppladdade väggkonst. När du laddar upp väggkonst på Webbplatsen eller när du kommunicerar via Webbplatsen förbinder du dig att inte;

i) förtala, missbruka, trakassera, hota eller på annat sätt kränka andras lagliga rättigheter inklusive Printler,

ii) på något sätt publicera eller lägga ut något olämpligt, nedsättande, obscent, pornografiskt, rasistiskt, oanständigt eller på annat sätt olagligt ämne, material eller information,

iii) bidra till destruktiva aktiviteter som spridning av virus, skräppost eller någon annan aktivitet som kan skada Printler eller Webbplatsen på något sätt,

iv) publicera eller på annat sätt göra tillgängliga bilder, väggkonst eller annat material som skyddas av immaterialrättsliga lagar om du inte äger eller kontrollerar rättigheterna till dessa eller har fått nödvändigt samtycke för din publicering,

v) förfalska eller radera någon information, såsom till exempel information om upphovsman eller äganderättsskyddade beteckningar eller etiketter avseende ursprung eller annan liknande information som finns i väggkonsten, och

vi) ladda ner något innehåll som finns tillgängligt via Webbplatsen som du vet, eller rimligen bör känna till, inte kan reproduceras, visas, och/eller distribueras utan att det resulterar i intrång i upphovsrätten.

Printler gör inte anspråk på att ovan angiven information, med avseende på vad som kan anses vara olagligt eller otillbörligt och således inte får förekomma på Webbplatsen, är komplett eller uttömmande. Du ansvarar själv som användare för att den väggkonst och information som du lägger in på Webbplatsen inte strider mot gällande lagar och regler. Du är personligen ansvarig för ditt galleri


5. Licens, ersättning och rättigheter

Om inte annat överenskommits, får du ladda upp högst femton (15) objekt av väggkonst på Webbplatsen samtidigt. Genom att ladda upp och lagra väggkonsten på Webbplatsen ger du Printler en obegränsad rätt att formatanpassa, lagra, kopiera, trycka och sälja väggkonsten samt att fritt använda konsten i marknadsföringssyfte genom att göra den gängligt för allmänheten och influensers oavsett medie- och marknadsföringskanal samt att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. När du raderat väggkonst från Webbplatsen upphör Printlers rättigheter med följande två undantag:

  1. Printler äger rätt att fullfölja order som lagts av kund före det att raderingen effektuerats, samt
  2. Printler äger rätt att fritt nyttja marknadsföringsmaterial som innehåller raderad väggkonst (dock strävar Printler alltid efter att använda på Webbplatsen tillgänglig väggkonst i sin marknadsföring).

Utöver den ersättning som du erhåller vid försäljning av din väggkonst till kund (se nedan) efterger du alla krav på ersättning från Printler för Printlers användning av väggkonsten.

Printler förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, när som helst och utan föregående meddelande, avvisa uppladdning av väggkonst eller radera uppladdad väggkonst från Webbplatsen.

För att säkerställa att den uppladdade väggkonsten är lämplig för utskrifter i stort format ska varje uppladdad väggkonst tas med lämplig utrustning (kamera, programvara etc.) och uppfylla följande tekniska krav:

i) upplösning: minst 10 Megapixel (även om 14 Megapixel eller högre är att föredra),

ii) kvalitet: JPEG:12, och

iii) färgprofil: RGB-profiler krävs (Adobe RGB är att föredra).

Du förstår och samtycker till att dina rättigheter att nämnas som säljare, fotograf, konstnär eller upphovsrättsinnehavare avståtts. Printler strävar dock alltid efter att namnge upphovsmannen till väggkonsten samt namnet på verket.   

Väggkonst som innehåller identifierbar individ(er) och/eller egenskap och andra designelement som är förbjudna för väggkonsten, måste åtföljas av ett undertecknat dokument där individen/de enskilda eller rättmätige ägaren ger sitt samtycke.

Säljarna har rätt till ersättning motsvarande 20 procent av försäljningspriset (exklusive moms) för alla Posters. För Fototavlor motsvarar ersättningen 25 procent av försäljningspriset (exklusive moms).

För Säljare som är registrerade för svensk F-skatt med ett momsregistreringsnummer, erbjuder Printler, och Säljaren accepterar härmed att använda sig av sådan, självfakturering och Printler kommer följaktligen, för Säljarens räkning, förbereda och utfärda sådan faktura och sedan reglera densamma.

För att hantera sådan självfakturering accepterar och bekräftar Säljaren härmed att:

  1. Printler kan utfärda fakturor för Säljarens räkning,
  2. Säljaren kommer inte att utfärda fakturor för någon såld Print/Poster (eftersom Printler kommer att utfärda fakturan på uppdrag av Säljaren), och
  3. Säljaren kommer att informera Printler så snart den upphör att vara registrerad för F-skatt och moms.

Printler åtar sig att inkludera uppgifter i fakturan som anger att det är en självfaktureringsfaktura. Säljaren är alltid ansvarig för fakturorna och korrektheten i dessa. Skulle Säljaren få kännedom om ett misstag eller en felaktighet i en faktura förbinder sig Säljaren att skriftligen meddela Printler inom 10 dagar från Säljarens mottagande av sådan faktura. Om sådant meddelande inte lämnas kommer fakturan att anses accepterad av Säljaren.

Ersättning till Säljaren betalas månadsvis i efterskott efter det att en Print/Poster sålts och betalats av kunden, och kundens period för annullering (Sw: ångerrätt) har löpt ut.

Betalning av ersättning till Säljaren sker endast genom PayPal eller annan av Printler från tid till annan anvisad betalningslösning. Det är Säljarens ansvar att skapa och tilldelas ett konto som kan användas för att reglera betalningar härunder.

Säljaren skall alltid vara ansvarig för alla skatter och avgifter i samband med den ersättning som betalas ut av Printler. Den ersättning som betalas av Printler anses omfatta alla skatter och avgifter och Printler skall under inga omständigheter vara skyldig att betala några ytterligare skatter eller avgifter till Säljaren eller någon tredje part.


6. Immateriella rättigheter och garantier 

Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till väggkonsten som du lägger in på Webbplatsen, antingen genom att du själv har skapat denna, eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda väggkonsten på Webbplatsen i enlighet med dessa villkor.

Detta innebär att du garanterar att väggkonsten inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material, såsom bild, logotyp eller annat material som du inte har tillåtelse att använda.

Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras genom väggkonsten (exempelvis i en bild eller genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de har godkänt att medverka i väggkonsten och att Printler även kan komma att använda väggkonsten i marknadsföringssyfte​.


7. Dataskydd och sekretess 

Printler bryr sig om din integritet och att skydda de personuppgifter som behandlas av oss och att alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd.

Besök på Webbplatsen kan göras utan att behöva lämna några personuppgifter eller acceptera cookies. Om du väljer att använda våra tjänster och själv registrera dig på Webbplatsen kommer du dock att förse oss med personuppgifter. Information om hur vi samlar in, behandlar och delar sådana personuppgifter lämnas nedan. Längre ner ger vi även information om de rättigheter du har i förhållande till oss som personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter samt våra kontaktuppgifter. För ytterligare information om vår behandling, se Printlers Personuppgiftspolicy som återfinns på Webbplatsen.

Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar?

Personuppgifterna Printler samlar in och behandlar är förnamn och efternamn, e-postadresser, telefonnummer, bostadsort, adresser, personliga ID-nummer, kontonamn, loggning, IP-adresser och enhetsinformation.

Vilka är syftet med vår bearbetning?

Ändamålen och syftena med behandlingen av personuppgifter är att

i) skapa användarkonton,

ii) skapa presentationer av dig,

iii) ordna betalningar, och

iv) registrera användarinloggningar och Facebook retargeting.

I förhållande till iv) ovan använder Printler även cookies (för mer information se nedan under cookies).

Säljarens namn kan komma att publiceras på Webbplatsen bredvid Säljarens väggkonst. Vänligen meddela Printler om du inte vill att ditt namn ska publiceras. Printler kan använda ditt namn i samband med bilder i marknadsföringssyfte genom bloggar och andra sociala medier. Printler  kan också använda personuppgifter som underlag för affärs- och metodutveckling samt för statistiska ändamål, riskhantering och marknadsföring.

Vilken är den rättsliga grunden för Printlers behandling?

Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter är att administrera relationen och utföra våra skyldigheter enligt villkoren i detta avtal.

När Printler behandlar personuppgifter för att kunna analysera och utveckla vår verksamhet, och för marknadskommunikation, baseras behandlingen på våra berättigade intressen i att förbättra och marknadsföra vår verksamhet.

Vem har tillgång till de personuppgifter som vi behandlar?

Dina personuppgifter behandlas huvudsakligen av oss på Printler. Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter. I vissa fall delar vi dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra skyldigheter till dig på ett bra och effektivt sätt:

  • För att hantera betalningars så kommer våra leverantörer av betalningslösningar få tillgång till dina personuppgifter.
  • För att vi ska kunna leverera dina produkter till din hemadress eller utlämningsställe och för att hantera returer så kommer vi dela dina personuppgifter med fraktbolag.
  • För att inhämta och publicera dina eventuella recensioner på vår hemsida delar vi dina personuppgifter med leverantören som förser oss med tekniska lösningar för att inhämta och publicera recensionerna.
  • För att marknadsföra våra produkter och för att göra Webbplatsen så relevant som möjligt delar vi dina personuppgifter med de som förser oss marknadsföringstjänster, exempelvis Google och Facebook.

Överföringar till tredje land

Printler kommer inte att överföra personuppgifter till något tredjeland (dvs ett land utanför EU/EES).

Hur länge kommer vi att behålla personuppgifter?

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt med tanke på behandlingens syfte, om inte annat krävs enligt lag.

Vilka rättigheter har du i samband med vår behandling av dina personuppgifter?

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att begära att vi rättar till eller raderar felaktiga personuppgifter om dig. Du har också rätt att invända mot specifik behandling av personuppgifter och begära att behandling av personuppgifter ska begränsas. Slutligen har du rätt att i maskinläsbart format få personuppgifter som du har lämnat, och få uppgifterna överförda till en annan part för dataskydd.

Säkerhet

Printler ska vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som är nödvändiga för att skydda personuppgifterna mot obehörig åtkomst, ändring eller förstörelse. Att tillhandahålla personuppgifter över digitala kanaler innebär dock alltid en risk eftersom det inte är möjligt att helt skydda tekniska system från obehörig åtkomst.

Personuppgiftsbrott

Vid personuppgiftsbrott ska Printler meddela tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) och dig enligt vad som krävs enligt lag.

Printler ska alltid registrera alla personuppgiftsbrott inklusive fakta kring överträdelsen, dess effekter och de avhjälpande åtgärder som vidtagits.

Cookies

Websiten innehåller cookies. Dessa cookies används för olika funktioner som användarlogin och Facebook-retargeting.

Facebook retargeting har följande innebörd. När du besöker och navigerar på Webbplatsen dina webbläsare kan samla in och lagra små bitar av data som kallas "cookies." Din information som samlas in av webbläsarcookies skickas sedan tillbaka till Printlers server som spårar och registrerar ditt beteende på Webbplatsen. Detta gör att Printler kan skicka inlägg eller annonser till dig via Facebook (förutsatt att du har Facebook och att du accepterar användningen av cookies).

Om du inte accepterar användning av cookies kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Detta kan dock begränsa sidans funktionalitet.

Kontaktuppgifter

Printler är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt ovan. Det innebär att vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Om du har några frågor angående behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post till info@printler.com eller med vanlig post till Printler på:

Printler Group AB
Att: Verkställande direktör

Åsögatan 108
118 29 Stockholm
Sverige

Den som har invändningar mot vårt sätt att behandla deras personuppgifter har rätt att kontakta eller lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, på imy@imy.se eller 08-657 61 00, som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.


8. Ansvarsbegränsning

Printler kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Webbplatsen och dess innehåll.

Printler ersätter endast direkta kostnader som uppkommit vid användande av Webbplatsen som en direkt följd av vårdslöshet från Printlers sida. Printler ansvarar inte i något fall för indirekta skador såsom utebliven vinst eller andra följdskador.


9. Inga garantier

Printler garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Webbplatsen. Driften av Webbplatsen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Printlers kontroll och Printler ställer inga garantier gällande Webbplatsens funktion eller tillgänglighet.


10. Skadeersättning

Du som användare åtar dig att hålla Printler skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av det innehåll som du lagt upp på Webbplatsen eller på grund av att du i övrigt har agerat i strid med dessa villkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.


11. Överlåtelse

Genom att acceptera villkoren godkänner du att avtalet som du har ingått med Printler kan överlåtas till annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av Printler eller till tredje part i anslutning till en inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar Webbplatsen.


12. Separeringsklausul

Om någon bestämmelse i dessa villkor befinns ogiltig eller omöjlig att verkställa ska sådan bestämmelse justeras eller modifieras i den utsträckning som krävs för att eliminera ogiltigheten eller verkställighetsproblemet så att villkoren i övrigt kan upprätthållas och verkställas.


13. Tillämplig lag och tvistlösning

Dessa villkor och alla frågor som rör dem eller något ärende i förhållande till tjänster som utförs av oss ska tolkas i enlighet med svensk materiell rätt och avgöras av svensk allmän domstol, med Stockholms Tingsrätt som första instans.


Dessa villkor har fastställts av Printler 3 februari 2021