Fri frakt över 599 SEK
☀️ Summer Sale: Få 30% rabatt på alla Art Prints! 30% rabatt på alla Art Prints + 10% på ramar – that’s what’s up! 😎

Leverantörsvillkor

1. Allmänt

Www.printler.com (”Webbplatsen”) tillhör Printler Group AB, org nr 559114-9173 ("Printler"). Genom att använda Webbplatsen bekräftar och accepterar du dessa villkor (”Leverantörsvillkoren”).


2. Tjänsten

Printler erbjuder en plattform för konst där fotografer, konstnärer och kreatörer ("du" eller "Säljaren") kan ladda upp dina motiv till ett onlinebaserat galleri. Privatpersoner och/eller företag/organisationer kan sedan köpa olika printprodukter (”Art Prints”) via Webbplatsen. De Art Prints som Printler erbjuder innefattar stora formatutskrivningar av hög kvalitet (”Fine Art Prints”), canvas, posters och andra slags printprodukter eller digitala produkter (i mån av tillgång).


3. Registrering

Registrering på Webbplatsen är gratis. När du genomför en registrering ska du förse Printler med aktuell, sann och fullständig information i enlighet med begäran i registreringsformuläret. Du ansvarar för att löpande hålla din information uppdaterad och komplett. Du har bara tillåtelse att registrera ett konto.

Du är införstådd med och godkänner att du kommer att vara ansvarig för all tillgång till och användning av ditt konto. Du ska hålla ditt användarnamn och lösenord hemligt samt meddela oss vid misstänkt eller bekräftad obehörig tillgång till sådana uppgifter.

När du laddar upp konst via Webbplatsen garanterar du att du är minst 18 år och att du i övrigt är behörig att ingå detta avtal.

Printler har rätt att begära dokumentation och bevis avseende Säljarens identitet och personuppgifter (t.ex. genom id-handling).

Printler förbehåller sig rätten att avpublicera eller radera ett konto inom trettio (30) dagar från begäran.


4. Uppföranderegler

Du får använda Webbplatsen endast för lagliga ändamål. Du får inte vanära eller på något annat sätt förtala människor som syns i din uppladdade konst. När du laddar upp konst på Webbplatsen eller när du kommunicerar via Webbplatsen förbinder du dig att inte;

Du får använda Webbplatsen endast för lagliga ändamål. Du får inte vanära eller på något annat sätt förtala människor som syns i din uppladdade konst. När du laddar upp konst på Webbplatsen eller när du kommunicerar via Webbplatsen förbinder du dig att inte;

i) publicera eller på annat sätt tillgängliggöra bilder, konst eller annat material som skyddas av immaterialrättsliga lagar om du inte äger, kontrollerar eller på annat sätt givits rättigheterna till dessa,

ii) förtala, missbruka, trakassera, hota eller på annat sätt kränka andras lagliga rättigheter inklusive Printler,

iii) på något sätt publicera eller lägga ut något olämpligt, nedsättande, obscent, pornografiskt, rasistiskt, oanständigt eller på annat sätt olagligt innehåll, material eller information,

iv) bidra till destruktiva aktiviteter som spridning av virus, skräppost eller någon annan aktivitet som kan skada Printler eller Webbplatsen på något sätt,

v) förfalska eller radera någon information, såsom till exempel information om upphovsman eller äganderättsskyddade beteckningar eller etiketter avseende ursprung eller annan liknande information som finns i konsten, och

vi) ladda ner något innehåll som finns tillgängligt via Webbplatsen som du vet, eller rimligen bör känna till, inte kan reproduceras, visas, och/eller distribueras utan att det resulterar i intrång i upphovsrätten.

Printler gör inte anspråk på att ovan angiven information, med avseende på vad som kan anses vara olagligt eller otillbörligt och således inte får förekomma på Webbplatsen, är komplett eller uttömmande. Du ansvarar själv som användare för att den konst och information som du lägger in på Webbplatsen inte strider mot gällande lagar och regler. Du är personligen ansvarig för ditt galleri.

Printler har rätt att begära dokumentation och bevis avseende din rätt att tillgängliggöra konst eller annat material enligt i) ovan, t.ex. (men inte uteslutande) samtycke för din publicering.

Printler gör inte anspråk på att ovan angiven information, med avseende på vad som kan anses vara olagligt eller otillbörligt och således inte får förekomma på Webbplatsen, är komplett eller uttömmande. Du ansvarar själv som användare för att den konst och information som du lägger in på Webbplatsen inte strider mot gällande lagar och regler. Du är personligen ansvarig för ditt galleri.

Printler har rätt att begära dokumentation och bevis avseende din rätt att tillgängliggöra konst eller annat material enligt i) ovan, t.ex. (men inte uteslutande) samtycke för din publicering.


5. Licens, ersättning och rättigheter

5.1 Uppladdning och borttagning av konst

Antalet motiv du kan ladda upp i ditt galleri bestäms av Printler och kan komma att ändras från tid till annan. Genom att ladda upp och lagra konsten på Webbplatsen ger du Printler en obegränsad rätt att formatanpassa, lagra, kopiera, trycka och sälja konsten samt att fritt använda konsten i marknadsföringssyfte genom att göra den tillgänglig för allmänheten oavsett medie- och marknadsföringskanal samt att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. När du raderat konst från Webbplatsen upphör Printlers rättigheter med följande undantag:

  1. Printler äger rätt att fullfölja order som lagts av kund före det att raderingen genomfördes,
  2. Printler äger rätt att fritt nyttja marknadsföringsmaterial som innehåller raderad konst (dock strävar Printler alltid efter att använda på Webbplatsen tillgänglig konst i sin marknadsföring), samt
  3. Lagra bildfilerna under tre år från kunds köp för att kunna upprätthålla skyldigheter gentemot kund, såsom fraktskador eller garanti.

Printler förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, när som helst och utan föregående meddelande, avvisa uppladdning av konst eller radera uppladdad konst från Webbplatsen.

För att säkerställa att den uppladdade konsten är lämplig för utskrifter i stort format ska varje uppladdat motiv vara framställd med lämplig utrustning (kamera, programvara etc.) och uppfylla de tekniska krav som vid var tid framgår i uppladdningsförfarandet på Webbplatsen.

Du förstår och samtycker till att dina rättigheter att nämnas som säljare, fotograf, konstnär eller upphovsrättsinnehavare avståtts. Printler strävar dock alltid efter att namnge upphovsmannen till konsten samt namnet på verket.   

5.2 Ersättning och självfakturering

Säljaren har rätt till ersättning motsvarande 25 procent av försäljningspriset (exklusive moms) för Fine Art Prints. För övriga Art Prints har Säljaren rätt till ersättning motsvarande 20 procent av försäljningspriset (exklusive moms).

Försäljning av ramar och övriga tillbehör berättigar inte säljaren till ersättning.

Utöver den ersättning som du erhåller vid försäljning av din konst till kund efterger du alla krav på ersättning från Printler för Printlers användning av konsten.

Printler erbjuder, och Säljaren accepterar härmed att använda sig av sådan, självfakturering och Printler kommer följaktligen, för Säljarens räkning, förbereda och utfärda sådan faktura och sedan reglera densamma. För att hantera sådan självfakturering accepterar och bekräftar Säljaren härmed att:

  1. Printler kan utfärda fakturor för Säljarens räkning,
  2. Säljaren kommer således inte att utfärda fakturor för någon såld Art Print.

Printler utfärdar endast självfakturor efter Säljarens begäran om utbetalning, och under förutsättning att Säljarens fordran överstiger 100 kronor. Det ankommer således Säljaren att meddela Printler när Säljaren vill ha ersättning för sina sålda Art Prints. Printler förbehåller sig dock rätten att på eget initiativ utfärda självfakturor om Säljaren inte begär utbetalning inom sex (6) månader eller mer från det att fordran uppstod.

Printler åtar sig att inkludera uppgifter i fakturan som anger att det är en självfaktura. Säljaren är alltid ansvarig för fakturorna och korrektheten i dessa. Skulle Säljaren få kännedom om ett misstag eller en felaktighet i en faktura förbinder sig Säljaren att skriftligen meddela Printler inom 10 dagar från Säljarens mottagande av sådan faktura. Om sådant meddelande inte lämnas kommer fakturan att anses accepterad av Säljaren.

Ersättning till Säljaren betalas efterskott efter det att Säljaren begärt utbetalning för sålda Art Prints och kundens ångerrätt har löpt ut.

Fordran över 100 kronor preskriberas om Säljaren inte begär utbetalning inom ett (1) år från det att fordran uppstod och Säljaren har således inte längre rätt att kräva ersättning för den fordran.

Betalning av ersättning till Säljaren sker endast genom PayPal eller annan av Printler från tid till annan anvisad betalningslösning. Det är Säljarens ansvar att skapa ett konto som kan användas för att reglera utbetalningar härunder.

Säljaren skall alltid vara ansvarig för alla skatter och avgifter i samband med den ersättning som betalas ut av Printler. Den ersättning som betalas av Printler anses omfatta alla skatter och avgifter och Printler skall under inga omständigheter vara skyldig att betala några ytterligare skatter eller avgifter till Säljaren eller någon tredje part.

5.3 Moms

För dig som registrerat dig hos Printler som privatperson eller företag/organisation med skattemässig hemvist utanför Sverige: Den ersättning du erhåller från Printler är exklusive mervärdesskatt (reversed sales tax). Det är det upp till dig att tillse att du följer de lagar och regler som gäller för just dig. Det gäller såväl rapportering till relevant myndighet samt betalning av mervärdesskatt.

För dig som registrerat dig hos Printler som företag med skattemässig hemvist i Sverige: Den ersättning du erhåller från Printler innehåller mervärdesskatt. Genom att ladda ned en självfaktura kan du se hur stor del av ersättningen som utgör mervärdesskatt.

Säljaren ska, i samband med att den begär utbetalning, informera Printler huruvida den är registrerad för svensk F-skatt och moms eller inte.

5.4 Innehållande av betalning

Printler har rätt att begära dokumentation enligt punkt 4 ovan. Printler förbehåller sig rätten att innehålla utbetalning till Säljaren under den period dokumentationen inte tillhandahållits, samt i de fall Printler misstänker att Säljaren bryter mot de förpliktelser Säljaren har enligt Printlers Leverantörsvillkor.


6. Immateriella rättigheter och garantier 

Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till konsten som du lägger in på Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter, antingen genom att du själv har skapat denna, eller att du på annat vis har rätt att använda konsten på Webbplatsen i enlighet med dessa villkor. Det åligger Säljaren att på anmodan bifoga dokument som påvisar att Säljaren har rätt att använda materialet i sin konst. Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras genom konsten (exempelvis i en bild eller genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de har godkänt att medverka i konsten eller att du på annat sätt har rätt att använda materialet och att Printler även kan komma att använda konsten i marknadsföringssyfte​. Om konsten innehåller identifierbara individer åligger det Säljaren att säkerställa att GDPR och övrig dataskyddslagstiftning efterlevs.


7. Dataskydd och sekretess 

Printler bryr sig om din integritet och att skydda de personuppgifter som behandlas av oss och att alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd.

Besök på Webbplatsen kan göras utan att behöva lämna några personuppgifter eller acceptera cookies. Om du väljer att använda våra tjänster och själv registrera dig på Webbplatsen kommer du dock att förse oss med personuppgifter. Information om hur vi samlar in, behandlar och delar sådana personuppgifter lämnas nedan. Längre ner ger vi även information om de rättigheter du har i förhållande till oss som personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter samt våra kontaktuppgifter. För ytterligare information om vår behandling, se Printlers Personuppgiftspolicy som återfinns på Webbplatsen.

Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar?

Personuppgifterna Printler samlar in och behandlar är förnamn och efternamn, e-postadresser, telefonnummer, bostadsort, adresser, personliga ID-nummer, kontonamn, loggning, IP-adresser och enhetsinformation.

Vilka är syftet med vår bearbetning?

Ändamålen och syftena med behandlingen av personuppgifter är att

i) skapa användarkonton,

ii) skapa presentationer av dig,

iii) ordna betalningar, och

iv) registrera användarinloggningar

I förhållande till iv) ovan använder Printler även cookies (för mer information se nedan under cookies).

Säljarens namn kan komma att publiceras på Webbplatsen i anslutning till Säljarens konst. Printler kan använda ditt namn i samband med bilder i marknadsföringssyfte genom bloggar och andra sociala medier. Printler kan också använda personuppgifter som underlag för affärs- och metodutveckling samt för statistiska ändamål, riskhantering och marknadsföring.

Vilken är den rättsliga grunden för Printlers behandling?

Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter är att administrera relationen och utföra våra skyldigheter enligt villkoren i detta avtal.

När Printler behandlar personuppgifter för att kunna analysera och utveckla vår verksamhet, och för marknadskommunikation, baseras behandlingen på våra berättigade intressen i att förbättra och marknadsföra vår verksamhet.

Vem har tillgång till de personuppgifter som vi behandlar?

Dina personuppgifter behandlas huvudsakligen av oss på Printler. Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter. I vissa fall delar vi dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra skyldigheter till dig på ett bra och effektivt sätt:

  • För att hantera betalningar kommer våra leverantörer av betalningslösningar få tillgång till dina personuppgifter.
  • För att inhämta och publicera dina eventuella recensioner på vår hemsida delar vi dina personuppgifter med leverantören som förser oss med tekniska lösningar för att inhämta och publicera recensionerna.
  • För att marknadsföra våra produkter och för att göra Webbplatsen så relevant som möjligt delar vi dina personuppgifter med de som förser oss marknadsföringstjänster, exempelvis Google och Facebook.

Överföringar till tredje land

Printler behandlar huvudsakligen dina personuppgifter inom EU/EES, men kan komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES såsom USA. Printler överför endast dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om det finns rättslig grund och tillräckliga garantier för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt. Printler vidtar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras med en adekvat skyddsnivå som motsvarar den nivå av skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge kommer vi att behålla personuppgifter?

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt med tanke på behandlingens syfte, om inte annat krävs enligt lag.

Vilka rättigheter har du i samband med vår behandling av dina personuppgifter?

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att begära att vi rättar till eller raderar felaktiga personuppgifter om dig. Du har också rätt att invända mot specifik behandling av personuppgifter och begära att behandling av personuppgifter ska begränsas. Slutligen har du rätt att i maskinläsbart format få personuppgifter som du har lämnat, och få uppgifterna överförda till en annan part för dataskydd.

Säkerhet

Printler ska vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som är nödvändiga för att skydda personuppgifterna mot obehörig åtkomst, ändring eller förstörelse. Att tillhandahålla personuppgifter över digitala kanaler innebär dock alltid en risk eftersom det inte är möjligt att helt skydda tekniska system från obehörig åtkomst.

Personuppgiftsincident

Vid en personuppgiftsincident ska Printler meddela tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten) och dig enligt vad som krävs enligt lag.

Printler ska alltid registrera alla personuppgiftsincidenter inklusive fakta kring överträdelsen, dess effekter och de avhjälpande åtgärder som vidtagits.

Cookies

Webbplatsen innehåller cookies. För mer information, se Cookie Policy

Kontaktuppgifter

Printler är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt ovan. Det innebär att vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Om du har några frågor angående behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post till info@printler.com eller med vanlig post till Printler på:

Printler Group AB
Att: Verkställande direktör
Rökerigatan 22
121 62 Johanneshov
Sverige

Den som har invändningar mot vårt sätt att behandla deras personuppgifter har rätt att kontakta eller lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, på imy@imy.se eller 08-657 61 00, som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.


8. Ansvarsbegränsning

Printler kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Webbplatsen och dess innehåll.

Printler ersätter endast direkta kostnader som uppkommit vid användande av Webbplatsen som en direkt följd av vårdslöshet från Printlers sida. Printler ansvarar inte i något fall för indirekta skador såsom utebliven vinst eller andra följdskador.


9. Inga garantier

Printler garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Webbplatsen. Driften av Webbplatsen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Printlers kontroll och Printler ställer inga garantier gällande Webbplatsens funktion eller tillgänglighet.


10. Skadeersättning

Du som användare åtar dig att hålla Printler skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av det innehåll som du lagt upp på Webbplatsen eller på grund av att du i övrigt har agerat i strid med dessa villkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.


11. Överlåtelse

Genom att acceptera villkoren godkänner du att avtalet som du har ingått med Printler kan överlåtas till annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av Printler eller till tredje part i anslutning till en inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar Webbplatsen.


12. Bestämmelses ogiltighet

Om någon bestämmelse i dessa villkor befinns ogiltig eller omöjlig att verkställa ska sådan bestämmelse justeras eller modifieras i den utsträckning som krävs för att eliminera ogiltigheten eller verkställighetsproblemet så att villkoren i övrigt kan upprätthållas och verkställas.


13. Tillämplig lag och tvistlösning

Dessa villkor och alla frågor som rör dem eller något ärende i förhållande till tjänster som utförs av oss ska tolkas i enlighet med svensk materiell rätt och avgöras av svensk allmän domstol, med Stockholms Tingsrätt som första instans.


 

14. Ändring i Leverantörsvillkoren

Printler förbehåller sig rätten att när som helst ändra Leverantörsvillkoren och Webbplatsen.

Om ändringarna är materiella kommer vi även meddela dig per e-post om sådana ändringar.